Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Tràmits Tresoreria - Recaptació

Pagament per compte corrent

Tornar Imprimir

Descripció

Es un sistema especial de pagament que permet l'ingrés en nou mensualitats des de Febrer fins a Octubre de tots els rebuts que figuren al seu nom dels conceptes següents:
I.B.I. URBANA
I.B.I. RUSTICA
TAXA FEM
TAXA ENTRADA VEHICLES (GUALS)
II.AA.EE

Qui el pot sol·licitar?

Persona interesada

Com realitzar el tràmit?

- Sol·licitud de l'interessat formulada presencialment en l'Oficina de Recaptació (1 planta).
- Firma de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions de l'òmplic per compte corrent cas de no aprovar-se, el sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
- Pagament per domiciliació dels terminis resultants

Requisits

Formular l'oportuna sol·licitud
- Ser titular del menys un rebut
- Coincidència entre el sol·licitant i el subjecte passiu dels tributs que s'inclouen en el pla
- Les fraccions no podran ser inferiors a 6 euros
- Domiciliació de les fraccions en entitats bancàries
- Facilitar un número de telèfon mòbil o bé un número de telèfon fix.

Documentació a aportar

Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol·licite el mateix
En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat

On sol·licitar-lo?

Oficina Recaptacio

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

- Ordenança Municipal
- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudación

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

ordenança fiscal pagament per conte corrent
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es